İstemenin Esrarı Kindle º Paperback

İstemenin Esrarı Kindle º Siz bahar bah elerinde kanat rpan ok zel bir ilah sanats n z Yerdekilerin ve g ktekilerin nazar nda kalbiniz kadar de erlisiniz Yaradan dan yola karsan z, tepeden t rna a sevgiye d n rs n z Yerde tan nmasan z bile hretiniz g kleri ku at rBa ar n n bir kanad hikmetli al mak, di er kanad hakk yla istemektir Yaradan, yalvaran g n lleri bo evirmez, kar l ks z b raka.Siz bahar bah elerinde kanat rpan ok zel bir ilah sanats n z Yerdekilerin ve g ktekilerin nazar nda kalbiniz kadar de erlisiniz Yaradan dan yola karsan z, tepeden t rna a sevgiye d n rs n z Yerde tan nmasan z bile hretiniz g kleri ku at rBa ar n n bir kanad hikmetli al mak, di er kanad hakk yla istemektir Yaradan, yalvaran g n lleri bo evirmez, kar l ks z b rakaca duay yapt rmaz Ne kadar ok vermek isterse, o kadar ok istemek verir Bir mum isterseniz kendinizi, bir g ne isterseniz d nyay ayd nlat rs n z te baz okuyucu g r leri Defalarca okumak ve okumak istiyorum Kitab n z okurken ne can mda can, ne el ve ayaklar mda derman kald Bu kitab okuyunca kalbim manevi bir havayla doldu ta t Bu kadar g zel bir anlat m olur ve bir yazar n kitab bu kadar merak edilir Duygulu dualar n zdan melekler yarat ld n biliyor muydunuz H lin, dilin ve elin slubuyla istiyor muydunuz lah rahmetin kalbinizi ku att n nas l anl yorsunuz Meleklere ve peygamberlere kalbinizden neler g nderdiniz G klerde seviliyor musunuz Kaderin Sahibi neden baz lar n n abalar n bo b rak yor Hayat ve ba ar y sevin G zleriniz g ne in tebess mle do u unu izlemeyi zlesin H z n z, sizi engellerin zerinden u uracak kadar y ksek olsun Sizi muhte em bir hayat bilgeli i bekliyorHemen imdi istemenin a rt c esrar n ke fetmeye haz rs n z, de il mi B y leyici ger ekleri avu lar n zda tutuyorsunuzDr Muhammed Bozda , hayat bilgeli i s rlar n , milyonlarca izleyicisiyle ve okuyucusuyla payla t Siz de, Bozda n arp c anlat m arac l yla i inizdeki muhte em bilgeli i ke fedin