Wawacan Panji Wulung Epub ì Wawacan Panji PDF/EPUB

Wawacan Panji Wulung Epub ì Wawacan Panji PDF/EPUB ² Wawacan Panji Wulung t h salah sahiji wawacan anu pangpopul rna, lain ba di kalangan urang Sunda, tapi og di luar eun ana ta wawacan nu dikarang ku Rad n Haji Muhammad Musa t h kungsi disalin kana basa Jawa ku Pang ran Adipati Arya Mangkunegara IV, ti dinya disalin deui kana basa Madura Atuh dina basa Sunda, ta buku t h dicitakna man. Wawacan Panji Wulung t h salah sahiji wawacan anu pangpopul rna, lain ba di kalangan urang Sunda, tapi og di luar eun ana ta wawacan nu dikarang ku Rad n Haji Muhammad Musa t h kungsi disalin kana basa Jawa ku Pang ran Adipati Arya Mangkunegara IV, ti dinya disalin deui kana basa Madura Atuh dina basa Sunda, ta buku t h dicitakna mangkali kali, boh dina aksara Jawa Sunda boh dina aksara Lat nNya dina raraga ngaleungitkeun kapercayaan kana tahayul jeung melakkeun moral utama nu matak salamet dina hirup, RH Mu hammad Musa nganggit Wawacan Panji Wulung B da tina wawacan wawacan lianna anu pinuh ku rupa rupa kasaktian anu arah ng, dina Wawacan Panji Wulung mah, dibol k rkeun pisan y n dukun anu majar sakti t h, saenyana mah sailon jeung pawarang raja anu mitenahkeun selir kakasih sang raja nu harita keur ngandeg ta dukun ahirna maot ku Panji Wulung, budak anu lahir tina kan dungan selir nu teu tuah teu dosa tur ditibanan hukuman pati ku raja, tapi disal gorkeun ku patihna nepi ka salamet ngalahirkeun sarta tuluy budakna dirorok, nepi ka jadi satria pinilih