Tvrđava MOBI º Ebook

Tvrđava MOBI º Troje nas je, u cijelom svijetu samo troje moji prsti, njeno tijelo i njegov ujedna eni damar Nije va no ta se de ava u svijetu, nije va no ta e biti sutra, va an je ovaj as bla enstva bez misli Hiljadu ne ijih sre nih asaka bi e kao ovaj, ali ovaj nikada vi e Hiljadu tu ih ljubavi bi e kao ova, ali ova nikad vi e Prvi put znam ta je sre a, osje am je, vidim, miri em Cio sv.Troje nas je, u cijelom svijetu samo troje moji prsti, njeno tijelo i njegov ujedna eni damar Nije va no ta se de ava u svijetu, nije va no ta e biti sutra, va an je ovaj as bla enstva bez misli Hiljadu ne ijih sre nih asaka bi e kao ovaj, ali ovaj nikada vi e Hiljadu tu ih ljubavi bi e kao ova, ali ova nikad vi e Prvi put znam ta je sre a, osje am je, vidim, miri em Cio svijet i cijela vasiona, nas troje Nikog drugog osim nas nema I ima sre a Da li je mogu zadr ati Napolju je proljetna no , i mjese ina A ja ne mogu da zaspim, od sre e kojoj nisam tra io razlog I nisam se udio to je tako Kako bi druk ije i moglo biti Srpska knji evna scena mo e se pohvaliti brojnim piscima izuzetnog dara, ali malo je onih ije stvarala tvo doti e itaoca kao Selimovi evo toplina i neposrednost njegovih junaka i istota ose anja koja izviru sa stranica ovih dela, ispri anih takvom jednostavno u kakvu samo vrhunski majstor mo e da postigne, diraju pravo u du u i zauvek tu ostaju Dervi i smrt , Tvr ava i Ostrvo pravi su biseri ovog velikana