Geto Epub º Paperback

Geto Epub º Mjesto gdje je bolje sresti Vuka nego ovjeka Roman Geto je postapokalipti ka pri a iz sve bli e budu nosti, koja zavr ava u sada njosti, pod lukovima Hajrudinova mosta, a, na neki na in, po inje u bliskoj nam pro losti Mostarski pisac Veselin Gatalo je napisao distopiju i avanturisti ki roman jer ivot u Getu, danas jo uvijek poznatom kao Bosna i Hercegovina, jest krvavim serijs.Mjesto gdje je bolje sresti Vuka nego ovjeka Roman Geto je postapokalipti ka pri a iz sve bli e budu nosti, koja zavr ava u sada njosti, pod lukovima Hajrudinova mosta, a, na neki na in, po inje u bliskoj nam pro losti Mostarski pisac Veselin Gatalo je napisao distopiju i avanturisti ki roman jer ivot u Getu, danas jo uvijek poznatom kao Bosna i Hercegovina, jest krvavim serijskim zlo inima zaslu ena do ivotna kazna za patolo ke tipove jakih mi i a i tankih ivaca, bitka koja traje u zatvoru otvorenog tipa ome enog Zidom Geto je fizi ki ome en Zidom, a kulturno historijski Carpenterovim filmom New York, Hermannovim stripom Jeremiaha , avanturisti kim romanima J F Coopera, historijom ju noslavenskih naroda i neobuzdanom ma tom autora koji je sve te, i jo mnoge, utjecaje slio u darvinisti ko futuristi ko naturisti ki ep o vi estrukom ubojici i dileru droge, a opet pozitivcu , ovjeku psu da ne ka emo dje aku Vuku i njegovoj pse oj prijateljici iki, o paru ro enjem osu enom na snala enje i pre ivljavanje na kosturima civilizacije koja je u Getu opstala nakon svih tih silnih lokalnih i globalnih ratova Jednog dana, kada u Geto upadne Novinar, sa svim svojim znanjima i tajnom prelaska Zida, vojske Geta Kockasti, Orlasti i Mjese asti u init e sve da ga se do epaju Dok Novinar tra i samo dobru reporta u, njega nalaze osamljeni lopovi, ratnici i lovci Vuk i ika Uskoro e po eti rat rat, a tko pre ivi utjet eRoman Geto izrastao je iz pri e Vuk, kojom je Gatalo pobijedio na Istrakonovom natje aju za kratku SFF pri ugodine Iz u toj pri i ovla orisanog dijela svijeta koji se nije htio opametiti pa je od normalnog okru enja izoliran neprelazivim zidom, razvila se pri a o rezervatu budu nosti, u kojem Kockasti, Orlasti i Mjese asti dobivaju ravnopravno dru tvo ljudski otpad iz cijelog svijeta Vrijeme stoji, borba za pre ivljavanje vra a se iskonskim oblicima, i iz stranice u stranicu sve to biva tako poznato, tako mogu e, tako upozoravaju e Davor i ovi , Glas Istre Genetske modifikacije i igosanje, hladno oru je i hologrami, ovjek i pas Veselin Gatalo je sjajno spojio akciju i alegoriju u svojoj originalnoj pri i o ljudskosti, nehumanosti, prijateljstvu i mr nji Vuk se ita u jednom dahu Boris vel