Mātes piens

Noras Ikstenas rom ns M tes piens aptver laika posmu no Otr pasaules kara beig m un v sta par triju paaud u sievie u likte iem, bet v st juma centr ir 20 gadsimta 70 un 80 gadi Visu rom na tekstu caurau atteik an s no v ra un t va, no sap iem un iecer m, no darba un uzskatiem, no draugiem